ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

          ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและธุรกิจที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  

วิสัยทัศน์

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสาขาวิชาชั้นนำในระดับประเทศ

พันธกิจ 

          มุ่งผลิตบัณฑิต

  •           1. ที่พร้อมเข้าสู่สังคมการทำงาน
  •           2. มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  •           3. เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์
  •           4. เป็นนักปฏิบัติใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  •           5. มีจิตสำนึกต่อสังคม