ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 35 ชั้น 2
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


การคมนาคม

ถนนราชวิถี 18 19 28 56 108 510 515 ปอ.พ.4 539

ถนนสามเสน 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 110 505 524


สอบถามรายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1293, 1247, 1224

โทรสาร 02-160-1285


แผนที่การเดินทาง